Vedtekter

VEDTEKTER FOR HORVNES MARINA BÅTFORENING 2018

- Endringer og utvidelser vedtatt på styremøte i mars, etter fullmakter gitt under årsmøte februar 2018.


§ 1 NAVN

Foreningens navn er Horvnes Marina

Org.nr: 996105741


§ 2 ORGANER

Foreningens organer er:

1. Årsmøtet

2. Medlemsmøte

3. Styret

4. Styreleder er meddelt prokura.


§3 FORMÅL OG VIRKSOMHET

Horvnes Marina er en sammenslutning av småbåteiere som vil arbeide for en sikker og funksjonell småbåthavn på Horvnes. Foreningens formål er å fremme båtlivets interesser på vegne av medlemmene og allmennheten, derunder å...


1. Virke for etableringen av, og å forestå driften av havna, den eiendom, bygninger og verdier.


2. Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur.


3. Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint miljøv….


4. Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse.


5. Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser.


§ 4 MEDLEMSKAP

Medlemmene består av to grupper:

- Medlemmer som har kjøpt bryggeplass, og betaler vanlig årskontingent.

- Medlemmer som har fått anvist fortøyningsplass utenom bryggene (iberegnet Øyvågen) og betalt vanlig årskontingent.

 

Medlemsliste og bryggeplass for den enkelte utarbeides på eget vedlegg og holdes à jour etter hvert som endringer blir foretatt.


1. Søknad om medlemskap må godkjennes av styret. Søknaden skal inneholde opplysninger om søkerens fulle navn, privatadresse og dato for søknadstidspunktet. Søknaden skal også inneholde opplysninger om søkeren er - eller har vært - medlem av annen båtforening, og om dette medlemskapet består eller er opphørt. Likeledes skal det fremgå av søknaden hvilken type båt det søkes om plass for, og målene på denne.

Inntak av nye medlemmer har 1 uke til betenkningstid, ellers tilfaller ledig bryggeplass til nestemann.


2. Dersom styret avslår en søknad om medlemskap, kan avslaget innankes til årsmøtet.


3. Minstealder for medlemskap er 18 år. Styret kan i spesielle tilfeller, og ellers når styret finner det rimelig, gi dispensasjon fra minstealderen.


4. Æresmedlemmer kan innvoteres av et årsmøte, etter innstilling fra styret.


5. Adgang til foreningens møter og arrangementer har kun medlemmer som har betalt kontingent i samsvar med § 5. Om noen i spesielle tilfeller skal innbys, bestemmes dette av styret.


6. Medlemskap er personlig og kan ikke overdras til andre.


§ 5 KONTINGENT

Anskaffelse og oppbygging av bryggene er bekostet av medlemmene ved kontant tilskudd og dugnadsarbeide. Satser for bryggeplass, årskontingent og korttidsleie kan årlig reguleres av årsmøte.


1. Medlemmer plikter å betale den til enhver tid gjeldende kontingent og avgifter. Innskudd for bryggeplass kan ikke oppdeles, men innbetales ved tildeling.


2. Medlemmer er selv ansvarlig for at kontingent og avgifter blir betalt i rett tid.


3. Ved manglende betaling av kontingent og avgifter, opphører medlemskapet.

Årskontingent som ikke blir innbetalt etter 2. gangs varsel (1 mnd), vil automatisk føre til oppsigelse av medlemskap.

Medlemmer som misligholder sin innbetaling og dermed blir oppsagt, avregnes først når Horvnes Marina får sitt tilgodehavende. Tilbakebetalingen skjer først når nytt medlem inntas og har betalt sitt innskudd.


4. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.


5. Bryggeplass kjøpt innen 11.mars 2009 nedskrives med 10 % pr. år inntil kr. 2000,- pr. bryggeplass.

    Bryggeplass kjøpt etter 11. mars 2009 nedskrives med 10 % pr. år inntil kr. 4000,- pr. bryggeplass.


6. Ved opphør av medlemskap vil vedkommende få tilbakebetalt sitt innskudd minus avskriving etter overnevnte regel.


§ 6 PLIKTER

Samtlige medlemmer er ansvarlig for at orden og renhold på og ved bryggene til enhver tid overholdes. Det enkelte medlem er også ansvarlig for nødvendig vedlikeholdsarbeid av sin egen bryggeplass i samarbeid med bryggeleder.


Medlemmene pålegges årlig dugnadsarbeid på til sammen 10 timer (Reguleres av årsmøte) Medlemmer har eget ansvar for sine dugnadstimer. Dugnadsinnkaller eller formann/leder kan kontaktes. (NB: Endret på årsmøte, 24.februar 2011)

- Ved helsemessige grunner eller alder over 80 år kan medlemmer fritas pålagte dugnadstimer. Søknad om dette sendes styret/formann.

 

Ikke utførte dugnadstimer skal etter regning innbetales av det enkelte medlem med kr. 200,- pr. time. (Endret på årsmøte 2015)

 

Dugnadstimer som ikke blir innbetalt etter 2. gangs varsel, henvises til §5 punkt 3 ang. oppsigelse.


Likeså må medlemmene ta seg av snømåking og isbanking av eget kaiområde og pir.

Dette arbeidet må utføres utenom pålagte dugnadstimer innen Horvnes Marina.


1. Et hvert medlem har plikt til å verne om foreningens verdier og interesser, og herunder bidra til at ro, orden og sømmelighet opprettholdes på foreningens område. Bruk av foreningens utstyr foregår på brukerens egen risiko.


2. Det er et hvert medlems plikt til å melde fra til styret når feil, mangler eller skade på foreningens anlegg oppdages. Det samme er tilfelle når uvedkommende personer tar opphold på foreningens område, eller når fremmede båter legger seg i havnen.


3. Bruk av åpen ild i båt, ved eller fortøyd til bryggeanlegget eller på brygge er ikke tillatt. Unntatt er bruk av godkjent apparatur for matlaging.


4. Påbud eller anvisninger gitt ved oppslag av styret eller bryggeformenn, skal følges.


5. Alle båter med plass i havna skal være registrert i "Småbåtregistret" eller et offentlig register, og utstyrt med lett synlig registreringsnummer. Den som disponerer båtplassen skal være registrert som eier av båten.


6. Båt ved brygge skal være forsynt med forsvarlig fortøyning og fendring.

Den skal være fortøyd slik at den ikke sjenerer nabobåter. Eieren plikter å ha sin båt under regelmessig tilsyn og holde den lens for vann. De samme plikter gjelder også for joller.


7. Utlån av sin bryggeplass til andre enn egen familie (Far, mor eller barn) er ikke tillatt.

(NB: Endret på årsmøte, 03.mars 2010!)


8. Bryggeplass som ikke benyttes i kortere eller lengre tidsrom, kan utleies av styreleder, eller den han bemyndiger - etter gjeldende leiepris.


9. Båtforeningen har ikke ansvar for kjøretøy, båthengere eller annet utstyr parkert/plassert på havnas uteområde.§ 7 TILDELING OG DISPONERING AV BÅTPLASS

1. Det er styret som tildeler båtplass for den type båt det er søkt om plass for.

2. Årsmøtet bestemmer maksimal størrelse på de båter som kan ligge i havna. Maksimal skroglengde er 30 fot og defineres og måles i henhold til NS-ISO-EN 8666, som også benyttes av Sjøfartsdirektoratet. Styret kan ved søknad gi dispensasjon ut over fastsatt størrelse.

3. Ved overdragelse eller arv av båt med tilhørende båtplass i rett opp - eller nedadgående linje, kan båtplassen overtas av mottakeren dersom vedkommende oppfyller kravene for tildeling av båtplass. Dersom mottaker ikke er medlem i foreningen, må medlemskapet bringes i orden.

4. Et hvert salg eller bytte av båt i forbindelse med båtplass, skal avtales med styret.

5. Intet medlem kan inneha mer enn en båtplass. Plass nummer 2 kan leies etter gjeldende satser.

6. Det er ikke tillatt for medlemmer å leie ut eller låne ut båtplassen. Utleie og utlån administreres av styret.


§ 8 KLAGER

Klager vedrørende forhold i båthavnen eller uteområdet skal fremsettes skriftlig til foreningens styre i Horvnes Marina. Klager skal påklages straks forholdet har skjedd.


§ 9 SKADER

Et hvert medlem med båtplass i havnen plikter å ha fartøyet ansvarsforsikret.

Hvor det påvises at medlemmet ikke har sitt fartøy forsikret, vil medlemskapet bli oppsagt med øyeblikkelig virkning.


Det enkelte medlem/leietaker er selv ansvarlig for fortøyning og fartøy. Horvnes Marina er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig for brann, skade, tyveri eller annen forringelse av medlemmenes båter, i havnen eller på uteområdet.§ 10 STYRET

1. Til å lede sammenslutningen velges et styre på 5 medlemmer (Leder, nestleder, kasserer og 2 styremedlemmer). Leder velges for 1 år, samtlige styremedlemmer velges for 2 år.

I tillegg velges 2 varamenn, samt revisor (For 1 år).

 

Valgkomité velges for 1 år (Første gang for 1995).

2. Etter avsluttet årsmøte tar det nye styret over umiddelbart.

3. Styrets primære oppgave er å lede foreningen i samsvar med gjeldende vedtekter, og ellers etter de vedtak som fattes på medlems- eller årsmøtet. Styret besørger også at alle vedtak blir ført inn i protokollen og undertegnes av leder. Videre skal styret bestemme tid og sted for alle møter, bearbeide alle innkomne saker, samt utarbeide årsberetninger.

4. Formannen er foreningens daglige leder og skal påse at vedtekter og øvrige vedtak følges.

5. Nestformannen overtar formannens gjøremål i dennes fravær.

7. Kassereren fører foreningens regnskaper og legger fram revidert regnskap for siste periode på årsmøtet.

8. Havneformennene har oppgaver med alt som vedrører havneanlegget, herunder båtplassene og foreningens utstyr.


§ 11 ÅRSMØTET

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes innen april måned, hvert år. Innkalling varsles via nettsider og ved annonse i lokalavisen senest 14 dager før møtedagen. Dagsorden på årsmøtet skal følge innkallelsen. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være fremsatt skriftlig og oversendt styret senest 1. februar.


Dagsorden på årsmøtet:

1. Åpning av årsmøte og godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder og referent

3. Valg av underskrivere av protokoll

4. Årsberetning

5. Revidert regnskap

6. Budsjett

7. Valg

8. Innkomne saker


§ 12 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 5 av medlemmene krever det. Det ekstraordinære årsmøte kan bare behandle de saker som foranlediget innkallingen.

Kunngjøringen skjer på nettsider, ved annonse i lokalavisen, eller ved utsendelse av brev.


§ 13 MEDLEMSMØTE

Medlemsmøte avholdes når styret finner behov for det, eller når minst 5 av medlemmene krever det.

Årsmøte eller medlemsmøte er beslutningsdyktig når 1/5 av medlemmene er til stede.

Kunngjøringen skjer på nettsider, ved annonse i lokalavisen, eller ved utsendelse av brev.


§ 14 VEDTEKTSENDRINGER

Endringer av vedtektene må vedtas på årsmøtet, og da med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede.


§15 IKRAFTTREDELSE

Disse vedtektene ble første gang vedtatt på årsmøte den 25.februar 1997.

 

 

Horvnes Marina

30.11.2004


(Revidert 27.april 2011, 17.mars 2015 og  28. februar 2018)


Nettversjon publisert 16. juni 2018, med forbehold om feil/endringer.